M.Tech 2nd Year

Aduiti Sharma

Jasim Qamar

Ali Khan

Mohit Arya

Kanishk Joshi

Riya Gupta

Shubhanshi Gangil

Himanshu Sanjaykumar Kamble

Abhishek Jha

Sankhadeep Jana