M. Tech 1st Year

Sanket Mohan Gharat

Anushree Agrawal

Simran Choudhary

Soumyadeep Haldar

Nikhil Ashok A K

Debashish Patra

Varun Rajesh Phadke

Utsav Saraswat

Akshay Gajanan Tate