S. No.

Batch Year

Name of Student

Thesis Supervisor

1

2021

Krithika Panicker

Prof. Arnab Jana

2

2021

Megha Kabra

Prof. Arnab Jana

3

2021

Ajith N Nair

Prof. Himanshu Burte

4

2021

Bhavnidhi Sood

Prof. Pradip Kalbar

5

2022

Ashish Nair

Prof. Pradip Kalbar

6

2022

Abhishek Kochure

Prof. Arnab Jana and Prof. Chirag Deb

7

2022

Nidhi Kumari

Prof. Pradip Kalbar

8

2022

Tanushka Gupta

Prof. Himanshu Burte

9

2022

Ebrahim Saria

Prof. Arnab Jana and Prof. Chirag Deb

10

2022

Vraj Acharya

Prof. Pradip Kalbar

11

2022

Arun S Das

Prof. Himanshu Burte