Batch graduated in 2021

Sr. No.

Name

Thesis Supervisor

1

Krithika Panicker

Prof. Arnab Jana

2

Megha Kabra

Prof Arnab Jana

3

Ajith N Nair

Prof Himanshu Burte

4

Bhavnidhi Sood

Prof Pradip Kalbar